GALERIA KLASZTOR

Statut

STATUT
"ORDO ET PAX"
FUNDACJI BENEDYKTYNÓW W BISKUPOWIE

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja wspierająca działalność ewangelizacyjną Klasztoru Zwiastowania w Biskupowie, pod nazwą "Ordo et Pax" Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  Dom Zakonny Benedyktynów Klasztor Zwiastowania,
  (Biskupów 72-73, 48-355 Burgrabice NIP: 7532240317, REGON: 040021005),
  zwany dalej Fundatorem,
  aktem notarialnym Rep. A nr 2869/2017 sporządzonym przez notariusza Dariusza Sandomierskiego w kancelarii notarialnej w Nysie (48-300), ul. Rynek 28/1U w dniu 08 czerwca 2017 r.,
  działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2016.40 t.j.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundator jest osobą prawną, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. O stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz. 154, ze zm.).

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Biskupów w województwie opolskim.

 

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  

 

§ 6

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym lub słowno-graficznym oraz używać skróconej nazwy "Ordo et Pax" lub Fundacja "Ordo et Pax".

 

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

 1. Fundacja jest fundacją katolicką. Celem Fundacji jest niesienie wszelkiego wsparcia braciom benedyktynom Klasztoru Zwiastowania w Biskupowie w ich misji ewangelizacyjnej, modlitwie kontemplacyjnej i rozpowszechnianiu wiary katolickiej i umacnianiu jedności Kościoła. Wszelkie działania Fundacji są realizowane w duchu Reguły św. Benedykta, w poszanowaniu norm prawa kanonicznego, a w szczególności Konstytucji i Deklaracji Kongregacji Zwiastowania, do której należy klasztor, rytmu i formy życia, a także w duchu przyjaźni i bezinteresownej pomocy, której przyświeca idea braterskiej dobroczynności.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a) wspieranie działalności ewangelizacyjnej oraz udzielanie wszelkiej pomocy, w tym materialnej, Klasztorowi Zwiastowania w Biskupowie,
  b) ewangelizację,
  c) propagowanie i rozwijanie kultury chrześcijańskiej przez sięganie do źródeł chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Europy, w szczególności kultury i tradycji benedyktyńskiej,
  d) propagowanie i rozwijanie kultury muzycznej kładące szczególny nacisk na europejskie i światowe dziedzictwo w zakresie muzyki sakralnej,
  e) rozpowszechnianie i utrwalanie wartości, które wywodzą się z chrześcijańskiej katolickiej wizji człowieka i społeczeństwa,
  f) rozpowszechnianie informacji o działalności religijnej prowadzonej przez Klasztor Zwiastowania w Biskupowie.

 

§ 8

 1. Działalność i zadania Fundacji podejmowane w celu realizacji celów statutowych Fundacji obejmują w szczególności:
  a) pozyskiwanie źródeł finansowania działalności ewangelizacyjnej Klasztoru Zwiastowania w Biskupowie,
  b) działalność naukową, szkoleniową, wydawniczą i kolportażową,
  c) organizowanie rekolekcji, kursów, konferencji, odczytów, paneli dyskusyjnych i innych form komunikacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych włącznie, organizowanie koncertów, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych związanych z kulturą chrześcijańską,
  d) działalność charytatywną,
  e) wspieranie małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety, a także wspieranie rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  f) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  g) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - w duchu pojednanej różnorodności,
  h) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz Klasztoru Zwiastowania w Biskupowie,
  i) pomoc przy konserwacji oraz utrzymaniu pomieszczeń i zagospodarowaniu przestrzeni należących do Klasztoru Zwiastowania w Biskupowie,
  j) nawiązywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu oraz propagowanie w środkach masowego przekazu wartości kultury chrześcijańskiej,
  k) prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej w szczególności na promowaniu, udostępnianiu towarów a także udzielaniu licencji na dobra niematerialne związane z Klasztorem Zwiastowania w Biskupowie oraz z tradycją benedyktyńską,
  l) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w szczególności organizacjami o charakterze religijnym w tym z kościołami lub innymi związkami wyznaniowymi, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 2. Wyżej wymieniona działalność statutowa fundacji może być realizowana zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.

 

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 (dwóch tysięcy) złotych, z czego 1 000,00 (tysiąc) złotych jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Majątek Fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów jej funkcjonowania i bieżącego utrzymania.

 

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) funduszu założycielskiego,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i subwencji oraz grantów,
d) dochodów ze zbiórek,
e) dochodów z majątku Fundacji,
f) dochodów z działalności gospodarczej,
g) pożyczek i kredytów,
h) innych legalnych źródeł finansowania.

 

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, albo - w uzasadnionych przypadkach - o odrzuceniu spadku.

 

§ 13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a) Pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59),
b) Nauki języków obcych (PKD 85.59.A),
c) Działalności związanej z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
d) Wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
e) Wydawania książek (PKD 58.11.Z),
f) Wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14),
g) Pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
h) Sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
i) Sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62),
j) Sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
k) Sprzedaży detalicznej pozostałej żywności prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)
l) Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
m) Produkcji sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z)
n) Produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 32.99.Z)
o) Chowu i hodowli bydła mlecznego (PKD 01.41.Z)
p) Chowu i hodowli pozostałych zwierząt (PKD 01.49.Z)
q) Artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKD 90.03.Z)
r) Przetwórstwa mleka (PKD 10.51.Z)
s) Wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
t) Obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21).

4. Jeżeli na wyżej wymienioną działalność jest wymagane zezwolenie lub koncesja, Fundacja zobowiązuje się do jej uzyskania.

 

Władze Fundacji

§ 14

 1. Organami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Członkowie Organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w ich pracach, ale otrzymują zwrot udokumentowanych wydatków z nimi związanych.
 3. Postanowienia ustępu 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się do Prezesa i Członków Zarządu Fundacji, którzy mogą działać odpłatnie lub nieodpłatnie.

 

Rada Fundacji

§ 15

 1. Rada Fundacji, zwana dalej również Radą, jest kolegialnym organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
 2. Członkami Rady Fundacji są osoby wyznaczone przez Fundatora albo jego następcę prawnego w następującym trybie:
  a) Czynne i bierne prawo wyborcze mają mnisi Klasztoru Zwiastowania związani z nim wieczystymi ślubami zakonnymi (profesi wieczyści).
  b ) Posiedzenie profesów wieczystych w celu wyznaczenia Rady Fundacji zwołuje każdoczesny przełożony Klasztoru Zwiastowania lub delegowany przez niego przełożony, a w razie nieobecności przełożonego lub niepokonalnej przeszkody, prawo to przysługuje jego zastępcy.
  c) Na głosowanie mają być wezwani wszyscy profesi wieczyści obecni w danej chwili w klasztorze. Zwołanie ma być zredagowane w jasnych słowach i być umieszczone w miejscu publicznym, przynajmniej na dwadzieścia cztery godziny przed posiedzeniem, chyba że zachodzi nagła konieczność zwołania posiedzenia w terminie krótszym niż 24 godziny. W tym samym czasie profesi wieczyści będą poinformowani o porządku obrad.
  d) Profesi wieczyści są obowiązani do udziału w głosowaniach, o ile nie stoi im na przeszkodzie słuszny powód, o czym rozstrzyga przełożony.
  e) Poszczególni Członkowie Rady są wybierani bezwzględną większością głosów gremium głosującego.
  f) Jeśli w trakcie dwóch głosowań nie wyłoni się kolejnego członka Rady, wybiera się jedynie spośród dwóch mnichów, którzy w drugim głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Jeśli w trzecim głosowaniu głosy rozłożą się po równo, za wybranego uważa się tego, kto jest starszy stażem zakonnym ze względu na datę złożenia pierwszych ślubów.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
  a) odwołania przez Fundatora,
  b) złożenia Fundatorowi pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie,
  c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne,
  d) suspensy lub przeniesienia do stanu świeckiego - w odniesieniu do osób duchownych lub konsekrowanych, w rozumieniu przepisów prawa kanonicznego,
  e) śmierci.
 4. Posiedzenia Rady są zwoływane na wspólny wniosek dwóch Członków Rady, nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym; uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Rady, o ile Statut nie stanowi inaczej; przy równej liczbie głosów przeważa głos najstarszego Członka Rady.
 5. Do wyłącznej kompetencji i obowiązków Rady należy:
  a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu;
  b) wprowadzanie zmian celu Fundacji lub jej statutu;
  c) decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
  d) podejmowanie decyzji odnośnie wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu z tytułu prowadzenia spraw Fundacji;
  e) ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu;
  f) zawieranie umów z Prezesem i Członkami Zarządu;
  g) udzielanie Zarządowi zgody na powoływanie przez Fundację osób prawnych.

 

Zarząd Fundacji

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech albo pięciu osób powoływanych przez Radę w trybie określonym w § 15 pkt 2 litery e)-f) niniejszego Statutu.
 2. Kadencja Zarządu i poszczególnych członków trwa bezterminowo. Osoba, która pełniła już funkcję członka Zarządu może zostać do niego ponownie powołana.
 3. Rada powołuje Prezesa Zarządu spośród wybranych Członków Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 5. Zarząd działa na podstawie i w granicach niniejszego statutu.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą zaistnienia jednego ze zdarzeń:
  1. odwołania przez Radę bezwględną liczbą głosów,
  2. złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
  3. skazania wyrokiem sądu państwowego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej w myśl przepisów prawa państwowego,
  4. wymierzenia kary suspensy lub przeniesienia do stanu świeckiego w myśl przepisów prawa kanonicznego - w odniesieniu do osób konsekrowanych lub duchownych,
  5. śmierci członka Zarządu.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) zarządzanie majątkiem Fundacji i prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  f) reprezentowanie Fundacji wobec innych podmiotów,
  g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – bezwzględną większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, nie później, niż do końca lutego, zobowiązany jest przedkładać Zgromadzeniu Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

 

Sposób Reprezentacji

§ 18

 1. Oświadczenia woli i wiedzy w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 2. Prezes Zarządu działający samodzielnie może zaciągać w imieniu Fundacji zobowiązania, których łączna wartość w okresie miesiąca kalendarzowego nie przekracza kwoty 2000 zł (dwóch tysięcy złotych). To samo dotyczy dwóch Członków Zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań przewyższających łączną wartość 2000 zł (dwóch tysięcy złotych) w okresie miesiąca kalendarzowego wymagane jest działanie Prezesa Zarządu z dwoma Członkami Zarządu łącznie.

 

Zmiana Statutu

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji po wysłuchaniu Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę.

 

Likwidacja Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

 

§ 23

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały przyjętej większością 3/4 głosów liczby Członków Zgromadzenia w obecności co najmniej 3/4 liczby jego Członków.

 

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zgromadzenia na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

Dan w Biskupowie, 09 czerwca 2017 r.

 

Podpis w imieniu Fundatora:                                                                              Br. Justyn K. Pałgan

                                                                                                                              Przeor Administrator

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
31 0.055147171020508